We Offer

Nasza Oferta


Kompleksowy projekt wnętrz wraz z nadzorem autorskim

Projekt funkcjonalny mieszkania: podział przestrzenny, projekt elektryki, sufitów itp.

Rysunki wykonawcze

Autorskie projekty mebli

Zestawienia materiałów oraz wyposażenia

Nadzór autorski

Indywidualne, autorskie projekty poszczególnych pomieszczeń jak kuchnia czy łazienka

Projekt ogrodów i tarasów oraz małej architektury ogrodowej


Comprehensive interior design with client’s supervision

Functional design of the apartment: spatial division, electrical design, ceiling design etc.

Working drawings

Original furniture designs

Lists of materials and equipment

Checking the project’s progress

Individual, original designs of individual rooms such as kitchen or bathroom

Design of gardens and terraces as well as small garden architecture

We Work In Five Stages

Opracowujemy Projekty w Pięciu Etapach

1

Surveying + material analysis

Project Survey‍

Proposals for functional space planning (up to 3 versions)‍

Project choice and allocating details

Choosing a style, creating a project profile on Pinterest

Inwentaryzacja‍

Ankieta projektowa‍

Propozycje funkcjonalnego rozplanowania przestrzeni (do 3 wersji)‍

Wybór jednej z nich i uzgodnienie szczegółów‍

Wybór stylu, stworzenie profilu projektu na Pintereście

2

Wstępny rozrys budowlany: koncepcje elektryki i sufitów oraz usytuowanie zabudowy meblowej‍

Wstępne projekty wyburzeń, projektowanych ścian, podłogi‍

Uzgodnienie kolorystyki (wybór wstępny koloru drzwi oraz drewna na podłogę)‍

Wizyta w sklepie z wyposażeniem łazienek i kuchni

Preliminary construction drawing: electrical and ceiling concepts and furniture arrangement

Preliminary designs of demolition, designed walls and floor‍ing

Coordination of colours (preliminary selection of the color of the door and wood for the floor)‍

A visit to a store with bathroom and kitchen equipment

3

Wstępne wizualizacje: kuchni oraz salonu (do 3 propozycji zmian)‍

Dobór materiałów‍

Zamówienie wyposażenia kuchni i łazienek‍

Opracowanie szkicowego budżetu on-line jako narzędzie dla klientów

Preliminary visualizations of: kitchen and living room (up to 3 suggestions for changes)

Selection of materials‍

Ordering kitchen and bathroom fittings‍

Development of an online draft budget as a tool for clients

4

Visualizations for the rest of the rooms‍

Detailed room drawings, furniture designs, and selections of furniture and lamps

Drawings of furniture construction – conceptual drawings, constituting guidelines for carpenters in terms of visual and functional‍

Drawings using AutoCAD do prepare for the construction work

Refining details such as handles, towel rails, etc.

One visit with the client’s supervision

* Drawings do not constitute construction documentation within the meaning of the construction law. This agreement does not cover the application for a permit for construction or construction works.

Wizualizacje reszty pomieszczeń‍

Szczegółowe rysunki pokoi, projekty mebli oraz wybór mebli i lamp‍

Rysunki zabudowy meblowej – rysunki koncepcyjne, stanowiące wytyczne dla stolarzy pod względem wizualnym i funkcjonalnym‍

Rysunki branżowe – rysunki stanowiące wytyczne do sporządzenia wycen oraz pomiarów z natury‍

Dopracowanie detali jak uchwyty, reling na ręczniki itp.

Jedna wizyta nadzoru autorskiego ‍Opracowanie szczegółowe rozrysów budowlanych

* Rysunki nie stanowią dokumentacji budowlanej w rozumieniu prawa budowlanego. Niniejsza umowa nie obejmuje występowania o pozwolenie na prace budowlane lub konstruktorskie.

5

Checking the compliance of the works performed with the project‍

Contact with all contractors throughout the interior development process‍

A selection of add-ons‍

Making a photo session

**  Supervision consists in discussing the project with contractors at the construction site, checking their work, logistical coordination of the work of individual contractors. Supervision does not consist in permanent presence at the construction site or in making the premises available to contractors and collecting shipments.

Sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z projektem‍

Kontakt ze wszystkimi wykonawcami przez cały proces realizacji wnętrza‍

Wybór dodatków‍

Wykonanie sesji zdjęciowej

** Nadzór polega na omówieniu projektu z wykonawcami na budowie, sprawdzaniu wykonanej przez nich pracy, koordynowaniu logistycznym pracy poszczególnych wykonawców. Nadzór nie polega na stałej obecności na budowie bądź na udostępnianiu lokalu wykonawcom i odbieraniu przesyłek.